Koláž
vlajky
Catahoula club EU  |  Novinky-Aktuálně  |  Setkání chovatelů  |  Účastníci  |  O plemeni  |  Aktivity  |  Na prodej  |  Naši psi ve světě
Aktuality CC EU
Vznik CC EU
Standard plemene
Stanovy CC EU
Zápisní řád CC EU
Zprávy ze zasedání
Kontakt
Napište nám
Krmivo pro psy
e-Shop


www.firstmate.cz

www.belcando.cz

www.ardengrange.cz

www.omnipro.cz

www.breeders-choice.cz

www.ohmydog.cz

www.menforsan.cz

Nuova Fattoria

www.krmivo-pro-psy.com

www.sumicikridla.cz

ZÁKLADNÍ ZÁSADY, POSLÁNÍ A CÍLE

§ 1


Catahoula Club EU (dále jen CC EU) je dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a milovníků plemene leopardí pes z Louisiany (LPL) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů.

Toto sdružení je právnickou osobou se sídlem v Opavě, Mlýnská ulice č. 21.

Jeho posláním je :
 1. sdružovat majitele a chovatele tohoto plemene
 2. aktivně ovlivňovat a řídit chov plemene v souladu s předpisy a řády FCI a ČMKU a podporovat cílevědomou plemenitbu se zvláštním zřetelem na zdravotní stav plemene a jeho charakteristické pracovní a exteriérové vlastnosti
 3. zabezpečovat výchovu a výcvik leopardích psů a aktivně propagovat praktické využití tohoto plemene
 4. pořádat kynologické výstavy, sportovní kynologické soutěže a pravidelná setkání majitelů
 5. zajišťovat evidenci a registraci LPL v souladu se Zápisním řádem ČMKU také pro majitele a chovatele z evropských států, členských zemí FCI, kde neexistuje pro toto plemeno samostatný klub a kde domovská plemenná kniha odmítá registrovat LPL jako samostatné národní plemeno, neuznané FCI
 6. zvyšovat a upevňovat odborný růst svých členů zejména v otázkách chovatelské etiky, otázkách výchovy psů a zdravotní problematiky tohoto plemene
 7. přijímat a zabezpečovat taková opatření, která by zamezila komisionálnímu prodeji psů a produkci psů bez průkazu původu.
Sdružení není výdělečně činné a tudíž nesleduje vlastní ekonomické cíle. Prostředky sdružení smí být používány pouze pro účely vymezené stanovami.

Žádná osoba nesmí být zvýhodněna výdaji, nesouvisejícími s cíli sdružení, nebo nesmí být zvýhodněna formou nepoměrně vysoké odměny.

Všechny funkce sdružení jsou vykonávány jako čestné funkce, bez nároku na odměnu.

ČLENSTVÍ
§ 2


Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se mohou stát fyzické osoby, ale i cizí státní příslušníci.

CC EU má tyto kategorie členů:
 1. Řádné členy
 2. Členy z řad mládeže
 3. Čestné členy
1. Řádní členové jsou fyzické osoby, které dovršily 18. rok věku a nejsou zároveň členy z řad mládeže.

2. Členové z řad mládeže jsou fyzické osoby, které

a) nedovršily 18. rok věku nebo
b) které dosud nedovršily 15. rok věku a nacházejí se dosud v žákovském, učňovském, resp. studijním poměru.

Jakmile skončí předpoklady uvedené pod písmeny a) či b), členství z řad mládeže automaticky zaniká. Členstvím z řad mládeže nevzniká nárok na přijetí za řádného člena. Členové z řad mládeže, kteří dovršili 18. rok věku, mohou požádat o přijetí za řádného člena.

3. Čestnými členy mohou být fyzické osoby, které mají mimořádné zásluhy za CC EU. Čestné členství propůjčuje President CC EU na základě návrhu Výkonného výboru nebo na základě návrhu Shromáždění členů anebo z vlastního podnětu.

ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ
§ 3


Členem klubu se může stát každá fyzická, která souhlasí s posláním a cíly sdružení a chce se podílet na jejich naplňování.

O přijetí za řádného člena, resp. člena z řad mládeže rozhoduje Výkonný výbor na základě písemné žádosti o přijetí člena klubu. V žádosti o přijetí člena klubu musí žadatel potvrdit, že se seznámil se stanovami klubu a zavazuje se je dodržovat.

Zakládající členové klubu se stávají řádnými členy klubu dnem registrace stanov Ministerstvem vnitra České republiky.

Čestné členství propůjčuje President klubu na základě návrhu Výkonného výboru nebo na základě návrhu Shromáždění členů nebo z vlastního podnětu.

Dokladem o členství v klubu je platný členský průkaz se znakem klubu a osobními údaji o členu klubu.

PŘÍSPĚVKY
§ 4


Všichni členové klubu jsou povinni plnit řádně veškeré své závazky vůči klubu. S výjimkou čestných členů, kteří jsou od této povinnosti osvobozeni, jsou všichni členové klubu povinni uhradit vstupní příspěvek za členství v klubu a roční členský příspěvek, a to ve výši stanovené každoročně Výkonným výborem.

Vstupní příspěvek za členství v klubu se hradí podle pokynu Výkonného výboru. Roční členský příspěvek je splatný vždy nejpozději do 31. března každého roku. Členové, kteří vstoupí do sdružení v průběhu roku, zaplatí roční členský příspěvek do jednoho měsíce od přijetí za člena klubu.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
§ 5


Práva členů
Každý člen má právo účastnit se akcí klubu a uvádět své hosty. Každý řádný člen má hlasovací právo na Shromáždění členů. Každý řádný člen i čestný člen a může být zvolen do orgánů klubu. Hlasy všech řádných členů, členů z řad mláděže a čestných členů jsou si rovné jen v případě hlasování o zániku klubu nebo odvolání Presidenta klubu. V běžných provozních záležitostech klubu nemá čestný člen ani člen z řad mládeže hlasovací právo.

Povinnosti členů
Každý člen klubu je povinen podporovat ze všech sil zájmy sdružení, dodržovat stanovy sdružení, podílet se na práci klubu, na rozvoji klubu a podpoře dobrého jména a dbát rozhodnutí, učiněných Presidentem klubu a Shromážděním členů a respektovat usnesení, přijatá Výkonným výborem.

Každý člen klubu je povinen vzorně reprezentovat svůj klub, dodržovat zásady fair play ve vztahu k ostatním členům klubu a ke všem návštěvníkům pořádaných akcí pod patronátem klubu.

Porušení povinností člena vůči klubu nebo zásadní porušení chovatelské etiky a pravidel, stanovených klubem, může být kárně postiženo, případně může být člen klubu na návrh Výkonného výrobu z klubu vyloučen.

ZÁNÍK ČLENSTVÍ
§ 6
Členství a s ním spojená práva zanikají:
 1. vystoupením člena z klubu
 2. vyloučením z klubu
 3. úmrtím
 4. zánikem klubu
Vystoupení člena z klubu musí být učiněno písemně, a to formou doporučeného dopisu, zaslaného Výkonnému výboru.

Člen může být z klubu vyloučen, pokud
 1. jeho osobní chování a jednání hrubým způsobem poškozuje nebo ohrožuje zájmy klubu,
 2. nedodržuje stanovy klubu a opakovaně porušuje své povinnosti člena,
 3. opakovaně nesplní svou příspěvkovou povinnost nebo jiné závazky, vyplývající z členství v klubu.
O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor. Před rozhodnutím o vyloučení z klubu musí být vylučovanému členu poskytnuta příležitost k ospravedlnění.

Proti rozhodnutí Výkonného výboru se může vylučovaný člen klubu odvolat písemně k Presidentovi klubu do 15ti dní ode dne rozhodnutí Výkonného výboru. President klubu rozhodnutí Výkonného výboru potvrdí nebo zruší. Definitivní vyloučení člena z klubu potvrzuje Shromáždění členů.

ORGÁNY CC EU
§ 7


Orgány klubu jsou:
 1. President klubu
 2. Výkonný výbor
 3. Shromáždění členů
 4. Revizní komise.
President CC EU

Nejvyšším orgánem klubu je President. První President klubu je zvolen Shromážděním zakládajících členů klubu na 5 let. Další President klubu je navrhován Shromážděním členů a jmenován Výkonným výborem na pětileté období. President klubu representuje CC EU. President je oprávněn jednat jménem klubu. V době nepřítomnosti Presidenta klubu jedná jménem klubu člen Výkonného výboru, který byl k tomu Presidentem klubu zmocněn.

Návrhy na projednání doručují členové klubu Výkonnému výboru, který je povinen tyto návrhy zpracovat a předložit se svým doporučením Presidentovi klubu nejméně čtyřikrát do roka.

President klubu rozhoduje zejména v těchto záležitostech:
 • o názvu, sídle, znaku a jiné symbolice klubu,
 • o cílech a hlavních směrech činnosti klubu,
 • o vstupu a o členství v jiných sdruženích a organizacích,
 • v případě zániku klubu o majetkovém vypořádání,
 • o výroční zprávě o hospodaření klubu,
 • o rozpočtu klubu,
 • o výši příspěvků,
 • o jmenování čestných členů klubu.
O rozhodnutí Presidenta klubu se vyhotovuje zápis, který podepisuje President klubu a jeden ze členů Výkonného výboru. President klubu je oprávněn pověřit výkonem mu svěřené činnosti Výkonný výbor klubu. President klubu může podle potřeby klubu jmenovat další orgány a komise.

Výkonný výbor

Výkonným orgánem klubu je Výkonný výbor. Výkonný výbor má pět členů se čtyřletým funkčním obdobím. První členové Výkonného výboru jsou navrženi Shromážděním zakladájících členů klubu a jmenováni Presidentem klubu. Další členové Výkonného výboru jsou navrhováni Shromážděním členů a jmenováni Presidentem klubu. V čele Výkonného výboru stojí Vicepresident. Prvním Vicepresident je jmenován Presidentem klubu ze členů prvního Výkonného výboru. Další Vicepresident je jmenován Presidentem klubu. Opakované jmenování Vicepresidenta, resp. členů Výkonného výboru Presidentem klubu je možné. O odvolání Vicepresidenta, resp. člena Výkonného výboru před uplynutím funkčního období rozhoduje President klubu na základě doporučení Výkonného výboru, Revizní komise nebo Shromáždění členů.

Jednání Výkonného výboru svolává Vicepresident nejméně jedenkrát za čtvrtletí. Výkonný výbor projednává a rozhoduje ve všech záležitostech, které mu jsou vyhrazeny stanovami klubu, resp. k jejichž vyřízení dostal pověření od Presidenta klubu.

Výkonný výbor je povinen zabezpečit veškerou evidenci majetku, příjmů, vydání, pohledávek a závazků klubu. Výkonný výbor odpovídá za řádné, pečlivé a průkazné vedení účetnictví klubu v souladu s platnými zákony a předpisy České republiky.

Výkonný výbor odpovídá za sestavení ročního rozpočtu, který nejpozději vždy do 31. ledna každého roku předkládá Presidentovi klubu ke schválení. Výkonný výbor odpovídá za hospodaření s majetkem a prostředky klubu v rámci schváleného rozpočtu.

K platnosti usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výkonného výboru. O jednání Výkonného výboru a o přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje Vicepresident a jeden ze členů Výkonného výboru.

Shromáždění členů

Shromáždění členů je hlavním poradním orgánem Presidenta klubu. První Shromáždění členů je shromáždění zakládajících členů klubu. Shromáždění členů je svoláváno Výkonným výborem nejméně jedenkrát ročně. Výkonný výbor je povinen svolat Shromáždění členů, pokud o to požádá nejméně jedna třetina všech členů, kteří mají hlasovací právo, nebo vyžadují-li to mimořádné okolnosti v klubu. Místo, čas a program Shromáždění členů musí být oznámeny písemně, a to formou vyvěšení pozvánky, obsahující tyto náležitosti, na internetových stránkách klubu a nebo v sídle klubu nejméně 14 dní předem.

Shromáždění členů se vyjadřuje k práci Výkonného výboru a navrhuje jeho členy. Shromáždění členů projednává a poskytuje doporučení Presidentovi klubu zejména v těchto záležitostech:
 • o názvu, sídle, znaku a jiné symbolice klubu,
 • o cílech a hlavních směrech činnosti klubu,
 • o vstupu a o členství v jiných sdruženích a organizacích,
 • v případě zániku klubu o majetkovém vypořádání,
 • o výroční zprávě o hospodaření klubu,
 • o rozpočtu klubu,
 • o výši příspěvků,
 • o jmenování čestných členů klubu.
 • odvolání člena Výkonného výboru před uplynutím jeho funkčního období.
Shromáždění členů volí a odvolává členy Revizní komise a vyjadřuje se k činnosti Revizní komise.

Shromáždění členů rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu. Jeho rozhodnutí jsou v této otázce závazná, pokud souhlasí 80 % přítomných členů klubu.

Shromáždění členů rozhoduje o zániku klubu nebo odvolání Presidenta klubu. Jeho rozhodnutí v těchto otázkách jsou závazná pouze v případě souhlasu 80 % všech členů klubu.

Revizní komise

Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni Shromážděním členů. Funkční období Revizní komise je čtyřleté. Opakované zvolení členů Revizní komise je možné. V čele komise stojí předseda. Předsedu si Revizní komise zvolí ze svého středu. Revizní komise provádí pravidelné revize hospodaření klubu. O výsledcích revizí informuje pravidelně Výkonný výbor, Presidenta klubu a Shromáždění členů.

Předseda Revizní komise podává návrhy na kárná řízení Výkonnému výboru a Presidentovi klubu.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ CC EU
§ 8
Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
 • vstupní příspěvky za členství v klubu,
 • roční členské příspěvky od členů klubu,
 • příjmy ze sportovní, kulturní a jiné společenské činnosti,
 • příspěvky a dotace,
 • dotace, dary, příspěvky a sponzorství od tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob, od orgánů, státních institucí či organizací.
 • Klub hradí ze svého rozpočtu především:
 • náklady na běžnou činnost
 • náklady na zabezpečení výstav a soutěží
 • poplatky související s členstvím v kynologických organizacích, v jejichž rámci bude působit
 • náklady na klubové tiskoviny, internetové stránky a propagaci klubu v České republice i zahraničí.
Majetek klubu je vlastnictvím klubu jako celku, musí být řádně evidován a vykazován. Nakládat s ním lze pouze v souladu s těmito stanovami.

CC EU hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu. Za sestavení rozpočtu, jeho dodržení a za dodržování zásad poctivého hospodaření zodpovídá Výkonný výbor.


Přihláška do Catahoula Clubu EU (ke stažení)

Oficiální standard plemene Catahoula Clubu EU

Základní info - Catahoula Club EU

Zápisní řád Catahoula Clubu EU© 2008 | Marek Macola